Regulammin programu lojalnościowego - L37

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO “ŚWIAT Loft37”

OBOWIĄZUJĄCY OD 02.11.2016 ROKU

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym „świat Loft37” („Program”) organizowanym przez firmę Loft37 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-419 przy ul. Rozbrat 44a lok.301 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000462821 („Organizator”), przeznaczonym dla stałych Klientów salonów stacjonarnych Loft37 oraz sklepu internetowego, na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 I. DEFINICJE:

W niniejszym Regulaminie następujące terminy pisane z wielkiej litery mają znaczenie przypisane im poniżej:

1.1.   „Deklaracja” oznacza ustalony przez Organizatora wzór wniosku o przystąpienie do Programu, który po jej uzupełnieniu oraz złożeniu podpisu przez określoną osobę fizyczną zgodnie z zasadami Regulaminu, stanowi wniosek o przyjęcie jej do Programu;

1.2.   „Uczestnik” oznacza osobę fizyczną, która została zarejestrowana przez Organizatora w Programie na podstawie Deklaracji złożonej zgodnie z Regulaminem;

1.3.   „Karta Świat Loft37” oznacza imienną kartę wydawaną przez Organizatora na życzenie Uczestnika zgodnie z Regulaminem.

1.4.   „Konto Uczestnika” oznacza konto utworzone na dane (imię i nazwisko) Uczestnika zgodnie z Regulaminem. W przypadku wydania Uczestnikowi Karty Świat Loft37 jest ona przypisana do  Konta Uczestnika;

1.5.   „Baza Danych” oznacza zbiór danych osobowych Uczestników uzyskanych w związku z ich przystąpieniem do Programu, których administratorem w rozumieniu Ustawy będzie Organizator;

1.6.   „Ustawa” oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 roku poz. 1182 z późn. zm.).

1.7.    „Salon” oznacza stacjonarny sklep własny prowadzony pod marką Loft37. Lista Salonów jest dostępna na stronie internetowej www.loft37.eu.

1.8.    „Sklep Internetowy” oznacza sklep internetowy marki Loft37 działający pod adresem internetowym www.loft37.eu

 II. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

2.1.    Uczestnikiem Programu mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i mają pełną zdolność do czynności prawnych.

2.2.    Począwszy od dnia wejścia w życie Regulaminu, tj. od dnia 02.11.2016 roku, Klient jest uprawniony do przystąpienia do Programu, jeżeli dokona zakupów w jednym z Salonów albo Sklepie Internetowym oraz wypełni i podpisze Deklarację. Przystąpienie do Programu następuje na podstawie rejestracji Klienta przez Organizatora po zweryfikowaniu, czy osoba składająca Deklarację spełnia wymogi Regulaminu, a jej Deklaracja (pola wymagane do rejestracji) wypełniona jest poprawnie.

2.3.   W związku z przystąpieniem do Programu tworzone jest Konto Uczestnika, na którym zapisywane są dokonane przez Uczestnika zakupy.

2.4.   Regulamin zostanie przekazany Uczestnikowi przed jego przystąpieniem do Programu i będzie dostępny w Salonach, a także na stronie internetowej Organizatora: www.loft37.eu.

2.5.    Programem objęte są Salony, których wykaz dostępny jest na stronie internetowej Organizatora: www.loft37.eu – z wyłączeniem salonów partnerskich oraz Sklep Internetowy.

III. DANE OSOBOWE:

3.1.    Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywa się zgodnie z Ustawą.

3.2.    Uczestnik dobrowolnie udostępnia Organizatorowi dane osobowe w związku ze swoim uczestnictwem w Programie i w celach związanych z uczestnictwem w Programie. Dane te zawarte są w Deklaracji lub innych oświadczeniach składanych Organizatorowi.

3.3.    Dane osobowe wprowadzane są do Bazy Danych.

3.4.   Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do danych osobowych dotyczących jego osoby i żądania ich aktualizacji lub poprawienia.

3.5.    Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w szerszym zakresie niż wskazany powyżej.

 IV. UCZESTNICTWO W PROGRAMIE. KORZYŚCI

4.1. Uczestnik Programu dokonując zakupu w Salonie lub Sklepie Internetowym gromadzi na swoim Koncie Uczestnika informacje o rodzaju zakupu i kwocie.   

4.2.  Uczestnik, który dokonał zakupów:

a)   na kwotę minimum 1000 zł uzyskuje stały rabat 5% od regularnej ceny detalicznej na wszystkie produkty dostępne w Salonie lub Sklepie Internetowym

b) na kwotę powyżej 5000 zł uzyskuje stały rabat 10% od regularnej ceny detalicznej na wszystkie produkty dostępne w Salonie lub Sklepie Internetowym

c) na kwotę powyżej 10 000 zł uzyskuje rabat 15% od regularnej ceny detalicznej na wszystkie produkty dostępne w Salonie lub Sklepie Internetowym.

4.3. Podstawą do udzielenia Uczestnikowi  rabatu uzyskanego w ramach Programu jest:

a)    w przypadku zakupu dokonywanego w Salonie - okazanie przez Uczestnika Karty Świat Loft37 pracownikowi Salonu przed realizacją transakcji albo podanie pracownikowi Salonu danych osobowych (imię i nazwisko, mail, nr telefonu) w celu odszukania Uczestnika w Bazie Danych. Zakupy dodawane są automatycznie do założonego Konta Uczestnika.

b)    w przypadku zakupu dokonywanego w Sklepie Internetowym - wpisanie danych, o których mowa w lit. a) powyżej, w odpowiednich rubrykach.

4.4.    Uczestnik może mieć tylko jedno aktywne Konto Uczestnika.

4.5.    Ze statusu i uprawnień nabytych w ramach Programu może korzystać wyłącznie Uczestnik.

4.6.    W przypadku wątpliwości co do tożsamości Uczestnika i podejrzenia nieuprawnionego użycia Karty Świat Loft37, pracownik Salonu ma możliwość zażądania od Uczestnika dokumentu potwierdzającego jego dane personalne.

4.7.    Rabaty uzyskane w ramach Programu, o których mowa w pkt. 4.2. nie mogą być łączone z innymi rabatami lub promocjami oferowanymi przez Organizatora w dniu sprzedaży, chyba że inaczej wynika z postanowień regulaminu danej promocji. W przypadku obowiązywania innych promocji (w tym rabatów), Uczestnik ma prawo wyboru czy korzysta z rabatu uzyskanego w ramach Programu, o którym mowa w pkt. 4.2., czy uczestniczy w innej promocji.

4.8.    Korzyści związane z uczestnictwem w Programie nie łączą się z innymi programami dostępnymi u Organizatora, o ile Organizator nie postanowi inaczej. Uczestnik przed zrealizowaniem transakcji zakupowej dokonuje samodzielnie wyboru, w ramach którego z programów obowiązujących w placówce handlowej Organizatora chce uczestniczyć.

V. KARTA ŚWIAT LOFT37

5.1.    Karta Świat Loft37 nie jest kartą płatniczą, bankomatową, kredytową. Karta Świat Loft37 nie podlega zbyciu.

5.2.    Karta świat Loft37 wydawana jest Uczestnikowi na jego życzenie bez pobierania z tego tytułu opłaty.

5.3.   Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Organizatora o utracie Karty Świat Loft37.

5.4.   Karta Świat Loft37 zachowuje ważność w okresie obowiązywania Programu.

VI. WEJŚCIE W ŻYCIE I ZAKOŃCZENIE PROGRAMU, WYKLUCZENIE Z PROGRAMU:

6.1.   Organizator może odmówić rejestracji w Programie w przypadku, gdy:

a)   Klient nie spełnia wymogów Regulaminu;

b)   Deklaracja jest nieczytelna, nie zawiera wymaganych informacji lub podpisu.

6.2.   Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie.

6.3.   Program obowiązuje przez czas nieokreślony od dnia 02.11.2016 roku. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Programu w przypadku istotnej zmiany profilu działalności gospodarczej Organizatora mającej bezpośredni wpływ na funkcjonowanie Programu za uprzednim zawiadomieniem Uczestników w sposób wskazany w pkt. 9.1. Regulaminu z 60 dniowym wyprzedzeniem.

6.4.   W przypadku zakończenia Programu Organizator jest zobowiązany do umieszczenia informacji o zakończeniu Programu w Salonach oraz na stronie internetowej Organizatora.

 VII. ZMIANY REGULAMINU:

7.1.   Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do Regulaminu ze skutkiem na przyszłość, z następujących przyczyn i w zakresie niezbędnym, wynikającym z danej przyczyny uzasadniającej zmianę:

a) zmiany przepisów prawa lub wydania przez uprawniony organ państwowy orzeczenia lub decyzji wymagających odpowiedniej zmiany Regulaminu,

b) konieczności wyeliminowania postanowień mogących naruszyć interesy Uczestnika,

c) rozszerzenia oferty Programu,

d) konieczności zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania Programu i zapobiegania nadużyciom.

7.2.   Organizator każdorazowo zawiadomi Uczestników o zmianach wprowadzanych do Regulaminu, w sposób wskazany w pkt. 9.1. Regulaminu, z 30 dniowym wyprzedzeniem, doręczając im zmienione postanowienia Regulaminu, a także poprzez umieszczenie tekstu zmienionego Regulaminu Programu w Salonach oraz na stronie internetowej Organizatora.

7.3.    Zmieniony Regulamin będzie obowiązywał uczestnika po upływie 30 dni od daty powiadomienia go o zmianie. W przypadku, gdy Uczestnik nie wyraża zgody na zmiany w Regulaminie, ma prawo do złożenia rezygnacji z uczestnictwa w Programie. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Uczestnika do rezygnacji z uczestnictwa w Programie w każdym czasie.

VIII. ZAWIADOMIENIA:

8.1.   Jeżeli Regulamin nie stanowi inaczej, zawiadomienia doręcza się Uczestnikowi na adres zamieszczony w Deklaracji, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail lub jako wiadomość SMS na numer telefonu komórkowego Uczestnika umieszczone w Bazie Danych. Wszelkie reklamacje co do doręczenia w trybie określonym w niniejszym punkcie będą rozpoznawane indywidualnie na podstawie konkretnego stanu faktycznego.

8.2.    Zawiadomienia do Organizatora mogą być przesyłane w następujący sposób: pocztą na adres  Organizatora z dopiskiem „Świat Loft37” lub pocztą elektroniczną na adres: klient@loft37.pl.

8.3.   Wszelkie zawiadomienia do Organizatora, o których mowa w Regulaminie mogą być dokonywane tylko i wyłącznie przez Uczestnika lub osobę legitymującą się pełnomocnictwem Uczestnika.

Warszawa, dnia 02.11.2016 r.

- Loft37-


PLN zł  /  EURO €  /  USD $