Reklamacje - L37

Darmowa wysyłka od 350 złotych na terenie PolskiMasz pytanie?

Jeżeli potrzebujesz pomocy
lub masz pytanie
- jesteśmy do Twojej dyspozycji - napisz do nas, na adres:

bok@loft37.pl

lub zadzwoń:

+48 519 898 418

REKLAMACJA PRODUKTU


1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).

2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej reklamacji.

3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres: Loft37 Dział Reklamacji, ul. Mokotowska 52a, 00-543 Warszawa z dopiskiem "Sklep internetowy - reklamacja".

4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Loft37 Dział Reklamacji, ul. Mokotowska 52a, 00-543 Warszawa z dopiskiem "Sklep internetowy - reklamacja". Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.REKLAMACJE ZOSTANĄ ODDALONE W PRZYPADKU:
- Obuwia, które zostało zniszczone lub uszkodzone w następstwie użytkowania niezgodnego z jego zwykłym przeznaczeniem albo innego błędnego użycia lub zaniedbania obuwia w wyniku naprawy przeprowadzonej przez firmę inną niż producent bądź zakład usług szewskich.
- Obuwia zniszczonego przez niewłaściwe zapakowanie podczas zwracania producentowi
- Reklamacji części zużywalnych, jakimi są np. fleczki, które wymagają okresowej wymiany. Przemakania obuwia, gdyż jest to właściwością skór naturalnych.
- Zacieków i nalotów solnych powstałych w wyniku zanieczyszczenie środowiska.
- Farbowania podszewek naturalnych w przypadku ich zawilgocenia (także pocenia). 
- Niewłaściwego dopasowania obuwia do tęgości i rozmiaru stóp, co rzutuje na wygodzie użytkowania i powoduje przetarcie zapiętek.
- Obuwia z wadami jawnymi, widocznymi już w momencie zakupu, takimi jak np. różnica kolorów lub nieidentycznej struktury na całej powierzchni obuwia.
- Naturalnego zużycia obuwia oraz uszkodzenia mechanicznego.
- Uszkodzenia obcasów i obłożyny skórzanej, wynikających ze zużycia fleczków.
- Obuwia niespełniającego podstawowych zasad higienicznych (brudne). 
Wzór formularza zgłoszenia reklamacyjnego

All rights reserved.
Made by The White Rabbit Studio